Takashi專欄

這印台怪怪的

這印台怪怪的

Takashi 2020-10-10
維尼的棋子

維尼的棋子

Takashi 2020-09-24
吃了還想不承認

吃了還想不承認

Takashi 2020-09-19
害人不淺

害人不淺

Takashi 2020-09-04
馬的 護膝

馬的 護膝

Takashi 2020-08-26
跪的很自然

跪的很自然

Takashi 2020-08-24